Sigorta Nedir? Sigorta Türleri Nelerdir?

Sigorta Nedir? Sigorta Türleri Nelerdir?


Sigorta, sigorta şirketinin, sigortalının ödediği bir prim karşılığı, çeşitli rizikolara karşı hasarını güvenceye aldığı bir sözleşmedir. Bununla beraber sosyal bir dayanışma sistemidir.
Sigorta sistemi dahiline giren kişilerin risklerini ortak bir havuzda birleştirmesi ve risk oluştuğunda bu havuzdan zararlarının karşılanması üzerine kurulmuş bu sistemde katılımcı ne kadar fazla olursa, risk daha çok kişi ile paylaşıldığından zarar da organik olarak azalır.
Yani sigorta sistemine dahil olan herkes, aslen birbirinin ziyanını öder. Böylece kimse tek seferde efsunk tutarlar ödemek zorunda kalmaz.
Daha teknik şekilde tanımlayacak olursak; sigorta aynı türden riskle yüz yüze olan kişilerin belirli bir miktar para ödeyerek oluşturdukları prim havuzudur. O riskin gerçekleşmesi sonucu zarara uğrayanlarının zararı bu ortak havuzdan karşılanır.
Parayla ölçülebilen her türlü risk sigortalanabilir. Bu ortak havuzun yönetimini de sigorta şirketleri yapmaktadır.
Sigorta havuzu 3 gruptan doğar: sigortalı, sigorta ettiren ve sigorta şirketi.
Sigorta ile ilgili bilinmesi ihtiyaç duyulan kavramlar
Sigortalı
Sigortaya mevzu olan güvence kapsamındaki tehlikelerden herhangi birinin gerçekleşmesi halinde, olup biten hasarın tazmini talebinde bulunmaya yasal yetkili olan kişiye sigortalı denir. Genellikle sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olmakla beraber farklı da olabilir. Sigortadan zararı karşılığında tazminat alan kişi sigortalıdır.
Sigorta ettiren
Sigorta ettiren, sigortayı yapmış olduran ve bedelini karşılayan kişidir. Riskin bedelini sigorta ettiren öderken, risk gerçekleştiğinde sigorta tazminatı alacak kişi sigortalıdır.
Sigortam.Net bünyesinde hizmet alabileceğiniz sigorta çeşitleri ve detayları ile alakalı bilgi almak için aşağıdaki bağlantılardan faydalanabilirsiniz.
Sigorta türleri
Kasko sigortası nedir?
Kasko sigortası mal sigortalarının türlerinden biridir. Kasko sigortası ile araç yanma, çarpma, üçüncü şahıslarca verilen hasarlar şeklinde zararlara karşı güvence dibine alınmaktadır. Kasko ile aracınızı ana teminatlar ve ek teminatlar kapsamında sigortalayabilirsiniz.
 
Mecbur trafik sigortası nelerdir?
Mecbur trafik sigortası, 2918 sayılı karayolları trafik kanununda düzenlenen ve trafiğe çıkan her aracın yapmış oldurmak zorunda olduğu bir sigorta çeşididir. Trafik kazası cevabında karşı tarafa verilen hasar, bu sigorta ile ödenmektedir. Trafik sigortası ile üçüncü şahıslara verdiğiniz zarar yada üçüncü şahıs tarafından sizin aracınıza verilen zarar karşılanır.
 
özel sağlık sigortası nedir?
özel sağlık sigortası sigortalanan bireyin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sıhhat giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır. özel sağlık sigortası ile  anlaşmalı sıhhat kurumları (hastane, eczane vb.) bünyesinde ayakta tedavi, yatarak tedavi ve diğer esenlik hizmetlerini alabilir, dilerseniz aile bireylerinizi de poliçenize dahil edebilir, hatta doğum harcamalarını özel sağlık sigortası ile karşılayabilirsiniz.
Sigorta süresi nelerdir?
 Poliçenin yürürlükte kalacağı süredir. Birikimli ömür poliçelerinin birtakımlarında sigorta süresi durağan olmayıp maksimum ve minimum süreler vardır. Bazılarında ise sigortalı ile sözleşme hazırlanırken belirlenen sigorta süresi mevcuttur.
 
Sigortacı nedir?
 Sigorta ettiren tarafından ödenen prim karşılığında, sigortalıya veya tazminattan yararlanacağı belirtilmiş kişiye, rizikonun gerçekleşmesi halinde tazminat ödemeyi üstlenen kurumdur.
Sigortalı nelerdir?
 ömürı yahut sağlık giderleri sigortayla teminat dibine alınan kişidir.
 Sigorta ettiren nedir?
 Sigortacı ile sigorta laflaşmesini meydana getiren ve prim ödeme mükelleflüğü dibine giren kişidir. Sigorta ettiren ile sigortalı aynı kişi olabilir.
Poliçe nedir?
 Sigorta poliçesi ; sigortalanan mal veya cana ait belirleyici bilgileri, sigortanın baslangıç ve bitiş tarihlerini, ödenecek prim ve güvence tutarlarını vb. Içeren sözleşmeye ilişkin yazılı belgedir.
Prim nelerdir?
 Sigorta primi sigortalının ödediği ücrettir. Bu ücret sigorta riskinin karşılığı , idari giderler, komisyonlar, kar benzer biçimde unsurları ihtiva eder.
Kloz nedir?
 Sigorta çeşitlerine bakılırsa poliçe genel şartlarındaki hususları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan şartları yayınlayan uyarı notudur.
Hasar nedir?
 Sigorta poliçesi genel şartlarında yeralan rizikonun gerçekleşmesi (menfaatin zarara uğraması) halinde, sigortacının tazminat ödeme mükelleflüğünün doğması durumudur.
Aktüer nelerdir?
 Sigorta matematikçisidir. Hangi risk için hangi şartlarda ne kadar sigorta primi ödenmesi icap ettiğini hesaplayarak standardize eder. Eski roma 'da sayan kişi anlamına gelirdi. ülkemizde her sigorta şirketi ne olursa olsun minimum bir aktüer bulundurmak zorundadır.
 Sigorta matematiğine ise aktüerya adı verilir.
Birikim meblağı (birikim kapitali) nelerdir?
 Sigortacı her sene sonu, portföyündeki uzun süreli poliçelerin sigorta bedelleri üzerinden, bazı matematiksel yöntemlerle belirlenen bir fon ayırır. şöyle ki, sigortalının ösöylediği primlerin yıllar itibariyle yasal ve teknik kesintileri yapılmış olduktan ve teknik ürem ile faizlendirildikten sonra elde edilmiş ücrete birikim meblağı denir.
Genel şartlar nelerdir?
 Devletin yetkili kurumları (t.C. Başbakanlık gömü müsteşarlığı) tarafınca her sigorta branşı için hazırlanmış olan ve sigorta şirketlerinin bunu aksine hareket edemeyecekleri koşullardir.
Ihtarname nedir?
 Zamanında ödenmeyen primlerin poliçenin iptaline yol açması söz konusu olduğu için, prim borçlarını ödemeleri için sigortalıya gönderilen uyarı mektubudur (uyarı). Sigortalıya ulaştıktan sonraki 30 gün içinde ödeme zorunluluğu vardır. Aksi halde şirket poliçeyi iptal yada tenzil eder.

Ikraz (borç alma) nedir?
 Uzun süreli ve birikimli sigortalarda mevcut olup, sigortalının ileriki yıllarda poliçesinin kar paylı birikim ücretinı azami %95'ini yıllık faizle borç alabilmesidir. Ikraz halinde, poliçenin tüm hakları korunur. Sigortalı bir sonraki yıl, borcunu ödemeden o yıla ilişik ikraz faizini ve bu ürem üzerinden alınacak %5'lik gider vergisini ödemek suretiyle sigortaya devam edebilir. ürem sigorta şirketi tarafınca özgür olarak belirlenir ve peşin alınır.
Iptal nedir?
1. Uzun süreli yaşam sigortalarında: sigorta ettirenin 30 gün arasında prim borcunu ödememesi halinde, poliçenin yürürlükten kaldırılmasıdır. Bu durumda prim iadesi yapılmaz.
2. Bir sene ve daha kısa süreli yaşam, esenlik ve kaza sigortalarında: sigorta ettiren şirketçe belirtilen süre zarfında prim borcunu ödemediği taktirde, poliçe temerrüde düşer. Temerrüd tarihini izleyen 15 günün nihayetinde prim borcu ödenmezse teminatlar durdurulur. Durdurulma tarihinden itibaren geçen 15 gün içinde de borç ödenmezse ihtara gerek kalmaksızın poliçe iptal edilir.
 Irat nedir?
 Yaşam boyu veya belirtilen vakit boyunca periyodik olarak gelir elde eden yaşam sigortası güvenceıdır.
Istira (satın alma) nelerdir?
 Birikim priminin alındığı ömür sigortalarında sigorta şirketinin, poliçe özel şartlarında yazılı asgari sürenin geçmesi ve bu süreye ilişkin primlerin ödenmesinden sonrasında sigorta ettirenin talebi ile kar paylı birikim tutarını ödeyerek poliçeyi satın almasıdır.
 Sigortalı için, poliçenin paraya çevrilme olanağıdır.
Kar payı meblağı nedir?
 Sigortalıların ödediği primlerin yasal ve teknik kesintileri yapıldıktan sonrasında yatırıma yönlendirilmesi cevabında elde edilmiş karın bir bölümünın katılım nispetinde poliçeye işlenen tutarıdır.
Sigortalanabilir menfaat nelerdir?
 Sigorta ile garanti dibine alınan, maddi yada manevi değerler üzerindeki menfaatlerdir.
 Sigorta sözleşmesi (poliçe) yapılırken sigortalanabilir bir çıkar ilişkisinin bulunması gereklidir. Rizikonun gerçekleşmesi neticesinde sigortalının yasal, para ile ölçülebilir bir zararı ve fiziki bir kaybı olmalıdır. Kanunlara, ahlaka ve adaba aykırı işlemler kararı doğacak menfaatler sigorta edilemez.
Menfaatdar nedir?
 Yaşam sigortalarında, sigorta laflaşmesine taraf olmamakla birlikte, yaşam kaybı (vefat) rizikosunun gerçekleşmesi halinde poliçede belirtilen hakların ödeneceği kişidir. Poliçede menfaattar ismen belirtilmemişse, kanuni varisler menfaattar olarak kabul edilir. (menfaattar = lehdar = alacaklı)
Meriyet nelerdir?
 Poliçenin geçerli ve yürürlükte olma durumudur.
özel şartlar nelerdir?
 Sigorta özel şartları ; sigorta şirketlerinin gelistirdikleri poliçelerin detayli özel koşullarını içeren ve genel şartların aksine hükümler içermeyen sözleşme maddeleridir.
 
 Reasürans nelerdir? 
 Bir sigorta şirketinin poliçe sattığı sigortalılardan satın aldığı risklerin bir kısmını veya hepsinı diğer bir şirkete satmasıdır.  Daha rahat bir ifadeyle sigorta şirketinin sigortalanmasıdır.
Risk nelerdir?
 Ziyanın veya hasarın ortaya çıkmasının muhtemel olduğu durumdur.
 Kural dışı nelerdir?
 Sigorta teminatları dışında kalan durumlardır.
Tazminat nedir?
 Poliçe türüne nazaran, esenlik giderleri, maluliyet ve kritik hastalık durumunda sigortalıya, sigortalının vefati durumunda ise menfaattara ödenmesi ihtiyaç duyulan toplu meblağ.
 Teknik ürem nelerdir?
 Yaşam poliçeleri için kullanılan ve sigortacının güvence etmiş olduğu en az faiz nispetıdır.
 Teminat nedir?
 Sigortacının sigortalıya rizikonun gerçekleşmesi halinde vermeyi taahhüt etmiş olduğu güvencedir.
Tenzil (dondurma) nedir?
 Uzun süreli sigortalarda poliçe özel şartlarında yazılı azami sürenin geçmesi ve bu süreye ilişkin primlerin ödenmesinden sonrasında prim ödemelerinin durdurulması ve sigortalının maluliyet, kritik hastalık, vefat şeklinde tazminat hakkından yararlanmadan sadece yatırılan birikim tutarı üzerinden kar payı almaya devam etmesidir.
Tıbbi tetkikler nelerdir?
 Sigortalının yaşına ve istediği teminat ücretine bağlı olarak sigortacı tarafınca istenebilen tıbbi raporlardır.
 Risk kabul (underwriting) nedir?
 Sigortacının, başvuruyu kabul edip, etmeyeceğinin ve kabul ederse hangi şartlarda onaylayacağının belirlendiği zamançtir.
ömür sigortası (hayat sigortası) nedir?
 Sigortanın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren kişiyi poliçe türüne gore vefat, ölüm kalım, maluliyet veya tehlikeli sonuç hastalıklar gibi efsunk risklere karşı garanti dibine alan; birikim priminin alındığı durumlarda primleri yatırıma yönlendirerek, sigorta süresi sonunda toplu para ya da emeklilik hakkı tanıyan, sigortadır.
Zeyilname nedir?
 Zeyilname ; poliçenin yürürlüğü sırasında meydana gelen değişikliği belirten poliçenin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilen ek sigorta laflaşmesidir. örneğin ömür poliçelerinde prim artışı, esenlik poliçelerinde aile poliçesine çocuk eklenmesi benzer biçimde değişikliklerin yanı sıra sigortalının talebiyle düzeltilmesi de zeyilname düzenlenmesini gerektiren işlemdir  
 sigorta yaptırmanın avantajları nelerdir?
·          özellikle işletmelerde şirketin olası risklerini sigorta ettirmesi, işletmenin gelecekteki faaliyetlerini sürdürmesi açısından çok önemlidir.
·          oluşan bir hasar ondan sonra firmalar zararlarını sigorta şirketlerinden karşılayarak kendi öz sermayelerini tüketmezler.
·          faaliyetlerini sürdürmek için ek sermaye ihtiyacına gerek duymaksızın sigorta şirketlerinden alacakları tazminat ile faaliyetlerine devam ederler.
·          işletmelerin teminat dibine aldıkları varlıklarının bedeli ile karşılaştırıldığında ödenen primlerin çok düşük olduğu görülür.
·          işletmeler geleceğe yönelik taahhütlerini yerine getirirken, sigorta yapmış oldurarak dolaylı olarak bu taahhütlerini de güvence dibine alırlar.
 
Sigorta satın alırken dikkat edilmesi gereken noktalar :
 sigorta satın alırken;
-poliçenin işletmenin tüm risklerini karşılayıp karşılamadığına,
-teminatların içeriklerine,
-muafiyet koşullarına,
-sigorta bedellerine, dikkat edilmelidir.
Unutmamalıdır ki; en ucuz primli poliçe en iyi poliçe değildir. Sigorta poliçelerinde teminatlar ve sigorta bedelleri arttıkça ödenecek prim de mutlaka artar.
Işletmelere önerimiz, sigorta yapmış oldurmadan önce ne olursa olsun sigorta danışmanları vesilesiyle işletmelerinin risklerini tespit ettirmeleri ve tespit edilen risklere karşı en geniş korumalı poliçeleri satın almalarıdır.
Sigorta yaptırırken şu hususlara dikkat etmek gerekir:
 
 1. Sigorta sözleşmeleri temel olarak sigorta talebinde bulunan kişinin beyanı esas alınarak düzenlenmektedir. Satın almak dilediğiniz güvencenin mahiyetinin sigorta şirketi yetkilileri tarafından tam olarak anlaşılması size sunulacak poliçenin ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamasını elde edecektir. Ayrıca, sigorta talebinde bulunanın sigorta şirketini yanıltıcı beyanda bulunması ya da buna neden olacak şekildeki sessizliği sigorta şirketine sözleşmeden cayma hakkı verecektir.
 2. Sözleşme kurulmadan önce laflaşmeye taraf olmak isteyen ve istek edilmesi halinde sigortadan faydalanacak diğer kişilere sigortacı tarafınca verilen ve sigortanın kapsamı, işleyişi ve tazminat ödeme kurallarına ait özet detayları içeren bilgilendirme formunu mutlaka alın, okuyun ve imzalayın. 
 3. Poliçenizi ne olursa olsun okuyunuz.
 Poliçeniz, sigorta şirketi ile sigorta ettiren/sigortalı arasında yapılan bir laflaşmedir. Dolaysıcaklıkyla hem sigorta şirketini bununla birlikte sigorta ettireni/sigortalıyı bağlayıcı hükümler taşımaktadır. Bu nedenle, gerek size düşen yükümlülükleri gerekse sigorta şirketinin size karşı mükelleflükleri öğrenmek için poliçenizi ve eklerini mutlaka okuyunuz.
 4. Sigorta genel şartlarını inceleyin.
 Sigorta genel şartları, hazine müsteşarlığınca hazırlanan ve sigorta güvenceının kapsamı, sigorta şirketi ile sigorta ettiren/sigortalının vazife ve mükelleflükleri, itilaf niteliğinde takip edilecek prosedürler şeklinde temel mevzulara ait düzenlemeleri içeren tebliğ niteliğindeki mevzuattır. Satın almak istediğiniz ürün ile alakalı ayrıntılı malumat edinmek üzere bu kaynaktan yardım alabilirsiniz. Sigorta genel şartlarına internet aracılığı ile  www.Sigortacilik.Gov.Tr veya  www.Tsrsb.Org.Tr adresinden ulaşabilirsiniz.
 5.   Sigorta poliçesinde tarafınıza sunulan teminatların kapsamını tam olarak öğrenin.
 Sigorta şirketinden satın almış olduğunuz poliçenin size hangi güvenceleri sağladığı konusunda aklınızda hiçbir tereddüt kalmayacak şekilde bilgi edinin.
 6. Sigorta poliçenizde özel şartların neler bulunduğunu inceleyin.
 Sigorta şirketleri, sigorta genel şartlarını daraltıcı olmamak kaydıyla sigorta laflaşmesinde tarafların vazife ve mükelleflüklerini yayınlayan özel şartlar öne sürebilir. özel şartlar hakkındaki bilgi sahibi olmanız gelecekte bir süpriz ile karşılaşmamanız için büyük bir örutubet taşımaktadır.
 7. Poliçeniz hakkında aklınıza gelen her türlü mevzuyu sigorta sözleşmesini düzenleyen kişiye sıkıntı.
 Poliçeniz ve eklerinde yer edinen tüm hükümleri okumanıza rağmen anlamadığınız hususlar var ise sigorta poliçenizi düzenleyen kişiye sıkıntı. Bu ferdin yardımını ehil bulmuyorsanız sigorta hukuku konusunda uzman bir avukata başvurabilirsiniz.
 8. Poliçenizin primini (ücretini) kesinlikle ödeyin.
 Sigorta mevzuatına bakılırsa, sigorta ücretinin tamamı veya taksitle ödenmesi kararlaştırılmış ise ilk taksit, poliçenin teslimine rağmen ödenmemişse sigortacının sorumluluğu başlamaz. Dolayısıyla, laflaşmenizin hüküm ifade edebilmesi için sigorta şirketine poliçede yazan ücreti ne olursa olsun ödemiş olmanız gerekmektedir.
9.Poliçenizde muafiyet ve/veya ortaklaşa sigorta uygulaması var ise bunun size sağladığı avantaj ve dezavantajları öğrenin.
 Sigorta şirketleri tarafınca satılan çoğu sigorta poliçesinde muafiyet ve/veya müşterek sigorta uygulamasının yer aldığı görülmektedir. Bahse konu uygulama ile kisaca poliçede belirtilen risklerin bir bölümünın sigorta talebinde bulunanın üzerinde kalması karşılığında sigorta bedelinde tenzilat yapılmaktadır. Hasar anında alacağınız tazminat miktarının hesaplanmasında bir fazlaca etkili olan muafiyet ve müşterek sigorta uygulamasının size sağlayacağı avantaj ve dezavantajları öğrenmeniz bu açıdan önem taşımaktadır. 
Sigorta türleri
-trafik sigortası nedir?
 Trafik sigortası;
- aracın kullanımı esnasında,
- bir kimsenin ölümüne, yaralanmasına veya herhangi bir şeyin zarara uğramasına sebep verilmesi halinde,
- karayolları trafik kanunu'na göre araç sahibinin hukuki sorumluluğunu, zorunlu sigorta limitlerine kadar karşılayan, yasal bir sigorta çeşididir.
 Karayolları trafik kanunu'na bakılırsa, trafiğe çıkan her araç bu sigortayı yapmış oldurmak zorundadır. Aksi takdirde, aracın trafiğe çıkması engellenir. Trafik sigortası, türkiye cumhuriyeti sınırları arasında geçerlidir.
Trafik sigortası güvence kapsamı?
Trafik poliçesi ile, trafik sigortası ile kaza anında üçüncü şahısların uğrayacağı maddi ve bedeni zararlar poliçede belirtilen limitler ve sigortalının kusuru oranında güvence altına alınmıştır. Trafik sigortası poliçesi kapsamında yer alan teminat bilgileri ve kapsamları ise;
A) maddi teminat
 sigortalının hukuki sorumluluğunu gerektirecek şekilde üçüncü şahsa ilişik malların zarara uğramasına neden olması halinde, meydana gelen zararı karşılar.
 B) tedavi masrafları güvenceı
Sigortalı motorlu aracın sebep olduğu kazalarda, kazada yer alan kişilerin daha sonra ölümü meydana gelse bile,
- ilk yardım,muayene veya kontrol veya yaralanmadan ötürü ihtiyaç duyulabilecek
 - ayakta tedavi,
 - poliklinik,
 - klinik,
 - hastane
 ve benzeri sağlık kurumlarındaki tedavi giderleri ile bu tedavinin gerektirdiği bütün sağlık giderlerini karşılar.
C) tedavi giderleri dışındaki diğer tazminatlar ve ölüm güvenceı
Sigortalı aracın bir kimsenin ölümüne neden olması halinde; ölenin defin harcamaları ile ölen ferdin yardımından mahsur kalanlara destekten yoksun kalma zararı,
Sigortalı aracın bir kimsenin yaralanmasına niçin olduğunda; bu kimsenin tamamen yada kısmen çalışamaz hale gelmesi sebebiyle dünyaya gelen zararlar sonrasındaki ekonomik mahrumiyetleri; şahsın çalışma gücünün tamamen yada geçici olarak azalması veya yok olmasından doğan zararları karşılamaktadır.
 Sakatlık ve ölüm halinde aktüer tarafınca destekten yoksun kalma tazminatı hesaplanır. Destekten mahrum kalma tazminatı bireyin;
- yaşı
- geliri
- geride kalanların desteğe muhtaçlığı
- kusur nispetına
 nazaran hesaplanır ve poliçede belirtilen azami teminatı aşmamak kaydıyla ödenir.

 -kasko sigortası nedir ve teminat kapsamı nedir?
Mal sigortalarının bir türü olan kasko sigortası; motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması v.B. Durumlarda, tazminat ödenmesini sağlamak amacı ile yapılır. Kasko sigortası karşı vasıtataki hasarı değil, sigortalıya ilişkin vasıtataki hasarı güvence dibine alan bir sigorta türüdür. Bu sigortanın amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.
Kasko sigortasının başlangıcı ve bitimi taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, türkiye sınırları arasında, türkiye saati ile 12.00’de başlar ve bitim günü aynı saatte biter.
Bu sigorta türünde, sigorta ettiren zarar verici olayı öğrendiği günden itibaren 5 iş günü arasında rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirmekle mükellefdür. (t.T.K.Mad.1292) hükümtay’ın yerleşik içtihatlarına nazaran, sigorta ettirenin kastının olmaması şartı ile bu süre hak düşürücü bir müddet değildir. Sigorta ettiren poliçe ile güvence dibine alınan rizikoların gerçekleşmesinde zararı önlemeye, azaltmaya ve hafifletmeye yarayacak önlemleri almakla yükümlüdür. Sigortalı aracın çalınması durumunda derhal yetkili makamlara bildirimde bulunmak zorundadır. Zarar miktarı ile delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasını kolaylaştıran bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek zorundadır.
Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacı hasar ile ilgili belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde hasar ve tazminat miktarını sigortalıya bildirmek zorundadır.
Tazminat miktarının öncelikle taraflarca uzlaşma yolu ile saptanması, bu sağlanamadığında uyuşmazlığın hakem - bilirkişi tarafınca çözümlenmesi yoluna başvurulması genel şartlarda düzenlenmiştir. Bu prosedür izlenmeden dava açıldığı durumlarda; mahkeme taraflara birlikte bir yargıcı – bilirkişi seçmeleri için süre vermekte, verilen süre içinde hakem – bilirkişi seçilmediğinde mahkeme res’en bilirkişi atayarak uyuşmazlığın çözümü yoluna başvurmaktadır.
T.T.K.’ nın 1278. Maddesinde; “ mukavelede aksine hüküm olmadıkça sigortacı, sigorta ettiren yada sigortadan faydalanan kimsenin yahut fiillerinden hukuken sorumlu bulundukları kimsenin kusurlarından doğan hasarları tazmin ile mükelleftir. Ama hiçbir halde sigortacı, sigorta ettiren yada sigortadan faydalanan kimsenin kastından yada aksi mukavelede makalelı değil ise sigorta edilen aracın ayıbından doğan hasarları tazmine zorunlu olması imkansız.” açıklandıği üzere kasko sigortasında sigortacı, sigorta ettiren, sigortadan faydalanan yada bu kişilerin hukuken görevli olduğu kişilerin kastı olmaksızın, kusurlu davranışları sonucu sigortalının aracında olup biten hasar ve zararı sigortacı tazminle mükellefdür.
(kmaksgş) karayolları motorlu vasıtalar kasko sigortası genel şartlarının “ a. Sigortanın kapsamı” başlıklı 1. Maddesinde; “ bu sigorta ile sigortacı; sigortalının kara yolunda kullanılabilinen motorlu, motorsuz taşıtlardan, römork ve karavanlar ile iş makinelerinden ve lastik tekerlekli traktörlerden dünyaya gelen menfaatinin aşağıdaki tehlikeler dolaysıcaklıkyla ihlali sonucu uğrayacağı maddi zararları temin eder.
A) gerek hareket gerek durma halinde iken, sigortalının veya aracı kullananın iradesi haricinde araca ani ve harici etkiler neticesinde sabit yada hareketli bir cismin çarpması veya aracın bu şekilde bir cisme çarpması, müsademesi, devrilmesi, düşmesi, yuvarlanması benzer biçimde kazalar ile üçüncü kişilerin kötü niyet veya muziplikle yaptığı hareketler,
B)  aracın yanması, 
C)  aracın çalınması veya çalınmaya girişim,
Güvence, poliçede belirtmek şartıyla yukarıda sıralanan riziko gruplarından sadece biri veya birkaçı için verilebilir. ” denilmekle bu sigortanın konusu belirtilmiştir.
Kmaksgş.’nın a.4. Maddesinde rakamlan ek sözleşme ile teminat kapsamına dahil edilebilecek olan haller şunlardır:
-türkiye sınırları dışında olup biten zararlar,
-bırakım, işkapatım, kargaşalık ile halk hareketleri ve bunları önlemek ve etkilerini azaltmak üzere yetkili organlar tarafınca meydana getirilen müdahaleler cevabında olup biten zararlar,
-terörist eylemler ve bu eylemlerden doğan sabotajlar nedeniyle olup biten zararlar,
-zelzele yada yanardağ püskürmesi nedeniyle meydana gelen zararlar,
-sel ve su baskını ile olup biten zararlar,
-taşıtta sigara benzeri maddelerin teması ile olup biten yangın dışındaki zararlar,
-yetkili olmayan kişilere çektirilen araca gelen zararlar ile kurallara müsait olmadan çekilen yada çektirilen vasıtalara gelen zararlar,
-taşıtın sigorta kapsamına giren kısmi bir zarara uğraması sebebi ile kullanım ve gelir kaybından dünyaya gelen zararlar,
-taşıtın kurallara uygun bir şekilde yasal olarak taşınmasına izin verilen patlayıcı, parlayıcı ve yakıcı maddeler taşıması sebebiyle uğrayacağı zararlar,
-taşıtın iddia ve yarışlara katılması sonucu oluşan zararlar ile bunlarda hazırlık denemeleri esnasında oluşan zararlardır.
Kmaksgş’ nın a.5. Maddesinde sayılan kasko sigortası güvence dışında olan haller şunlardır:
-savaş, her türlü savaş vakaları, salgın, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş duyuru edilmiş olsun olmasın), iç savaş, ihtilal, başkaldırı, ayaklanma ve bu tarz şeylerin gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle oluşan zararlar,
-herhangi bir nükleer yakıttan yada nükleer yakıtın yanması kararı, nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen nedenlerden olup biten iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite buluşmaları ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati tedbirlerin neden olduğu tüm zararlar, (bu bentte geçen yanma deyimi, kendi kendini geçinmek ettiren herhangi bir nükleer ayrışım vakasını da kapsayacaktır.)
-amme otoritesi tarafınca çekilme hali hariç, taşıtta yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen zararlar,
-poliçede gösterilen taşıtın, karayolları trafik kanunu hükümlerine nazaran, gerekli sürücü belgesine haiz olmayan kimseler tarafınca kullanılması sırasında olup biten zararlar,
-taşıtın, uyuşturucu maddeler yada karayolları trafik kanunu ihtarnca yasaklanan miktardan fazla içki almış kişiler tarafından kullanılması sırasında olup biten zararlar,
-taşıta, sigortalı yada fiillerinden sorumlu olduğu kimseler yada birlikte yaşadığı kimseler tarafından sigortalı taşıtın kaçırılması yada çalınması nedeniyle olup biten zararlar,
-yağsızlık, susuzluk, donma, bozukluk, eskime, çürüme, paslanma ve bakımsızlık nedeni ile meydana gelen zararlar,
-sigorta kapsamına giren bir vakadan doğmadıkça ve bu şekilde bir vakayla sonuçlanmadıkça taşıtın mekanik, elektrik ve elektronik donanımında olup biten her türlü arızalar, kırılmalar ve lastiklerde olup biten zararlar,
-taşıtın bir hasar yada arıza sebebiyle mecbur olarak taşınması yada çekilmesi sebebiyle meydana gelen güvence kapsamındaki zararlar hariç olmak üzere, taşıtın kendi gücü ile girip çıkacağı düzenli (tarifeli) ve ruhsatlı sefer yapan gemiler ve trenler dışında, kara, deniz, nehir ve havada taşınması esnasında uğrayacağı zararlar,
-taşıtın ruhsatında belirtilen taşıma haddinden fazla yük ve yolcu taşıması sırasında olup biten zararlardır.
Zmss ( zorunlu mali mesuliyet sigortası ) ile işletenin veya araç sürücüsünün kusurlu davranışı ile 3. şahsa vereceği zarar güvence altına alınmakta iken, kasko sigortası ile sigortalının aracında olup biten ve sigorta kapsamında olan zarar güvence altına alınmaktadır.

 -işyeri sigortası nedir?

Işyeri sigorta ile, işyeri binanızı, muhteviyatınızı (demirbaş, makine-döşem, emtea vb.) ve camlarınızı, paket olarak bir araya getirilmiş otomatik teminatlar çerçevesinde sigorta güvencesinde. Ek olarak poliçe dahilinde çalışanlamış olurınız için ferdi kaza teminatı da sağlayabilirsiniz.
 Hırsızlık: hırsızlık kararı çalınan emtea ve durağan kıymetler, hırsızın işyerine girerken verebileceği zararlar.

Bırakım, lokavt, terör: bırakım, işkapatım, halk hareketleri, terörist eylemler ve kötü niyetli hareketler cevabında ve bu hareketleri önlemek amacıyla yetkililerce yapılan müdahaleler sebebiyle işyerinde meydana gelebilecek hasarlar.

Yer kayması: yer kayması ve toprak çökmesi nedeniyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.

Deprem: zelzele sebebiyle işyerinde meydana gelebilecek her türlü hasar.

Yıldırım: yangın çıksın yahut çıkmasın, yıldırım düşmesi cevabında oluşabilecek hasarlar.

Yangın: işyerinde ya da yakınında çıkabilecek bir yangının yayılması sonucunda alevlerin ve dumanın binaya yahut eşyalara verebileceği zararlar.

Infilak: doğalgaz, tüpgaz, havagazı ve kalorifer kazanı döşemının infilakı sonucu oluşabilecek hasarlar

Fırtına: fırtına ya da fırtına sırasında rüzgarın sürüklediği yada attığı cisimlerin çarpması kararı oluşabilecek hasarlar.

Dahili su ve sel su baskını: su döşemının patlaması, sular kesildiğinde sigortalının ya da komşularının musluklarını açık bırakması sonucu doğabilecek hasarlar. Sel ya da su baskınında işyerinin uğrayabileceği zararlar

Kar ağırlığı: çatıda biriken kar ağırlığı nedeniyle oluşabilecek zararlar.

Cam kırılması: işyerinde bulunan kapı ve pencere camlarının kırılması sonucu meydana gelebilecek hasarlar.

Yıkıntı kaldırma: teminatlardan doğabilecek hasarların limitler içinde oluşturduğu yıkıntıın kaldırma harcamaları

Araç çarpması: her türlü kara, hava ve deniz aracının işyerine çarpması halinde meydana gelebilecek hasarlar. Duman: isıtma ve pişirme cihazlarının arızasından meydana gelen dumanın, doğrudan verebileceği zararlar.

Komşulara karşı mesuliyet: yangın, dahili su hasarları nedeniyle komşulara karşı sorumluluk.
3.şahıslara karşı mesuliyet: sigortalının, işyerinde 3. şahıslara verebileceği maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları.

Mal sahibine karşı mesuliyet: bina sigortalıya ilişik değilse, o işyerinde kiracı olarak bulunuluyorsa, yangın, dahili su, ve duman hasarlarının gerçekleşmesi cevabında mal sahibine karşı sorumluluk.
Kira kaybı: yangın hasarı sebebiyle, işyerinin kullanılamayacak duruma gelmesi halinde, sigortalı kiracı ise ve kira bedelini peşin ödemiş ise, işlememiş sürenin kira karşılığı; sigortalı mal sahibi ise, işyerinin boş kalması cevabında alınamayan kira gelirinden doğabilecek kayıplar.
 -taşıma sigortası nedir?
 Taşıma emtea sigortası ile malların bir yerden öteki bir yere taşınması, bu taşıma sırasında karşılanan tehlikeler ulusal ve uluslararası ekonomiler için göz ardı edilmeyecek derecede önemli olgulardan biridir. Dolayısıyla malların taşınması sırasında karsılaşacakları tehlikeleri güvence dibine alması taşıma emtea sigortalarının konusunu oluşturmaktadır. önceleri denizlerde süregelen nakliyecilik ondan sonra demiryolları ve karayollarını günümüzde ise havayollarını da kapsamına almıştır.. Nakliyecilığın gelişmesi ile beraber nakliyat emtea sigortalarının kapsamı büyümüş, nakliyecilığın organik tehlikelerine ilave olarak malların organik niteliklerinden doğmuş tehlikeler ile bazı ticari tehlikeleri de kapsama dahil edilmiştir.
 Taşıtın uğrayacağı kazadan mala gelebilecek ziyan yada hasara karşı olabildiği şeklinde, bütün tehlikeleri kapsayacak şekilde de yapılabilmektedir.
 *denizde geminin batması, oturması, çatışması, devrilmesi sonucu malların tam veya kısmi hasara uğraması ve bunlarla alakalı kurtarmaya veya müşterek avarya masrafları
*karada kamyon ve trenin çarpışması, devrilmesi, yanması, çarpması veya yoldan çıkarılması, yıldırım, seylap, nehir taşması, çığ, toprak yada dağ heyelanı, köprülerin yıkılması veya çökmesi malların tam veya kısmi hasarı. Dar kapsamlı sigortalara karayolu ile meydana getirilen taşımalarda hariç tutulan yükleme iktibas tehlikeleri istendiği takdirde eklenebilmektedir. Geniş kapsamlı nakliyat emtea sigortaları genel hatlarıyla taşıt aracı farkı yapılmaksızın (gemi, kamyon, tren, tayyare) bütün tehlikeleri kapsamaktadır.
     
 Fakat ;
 *sigortalının kasti hareketine yüklenebilen ziyan ve hasarlar,
 *olağan akma, fire, aşınma yada yıpranmalar;
 *malların ambalaj yetersizliğine yüklenebilen ziyan yada hasarlar gecikmeden doğan ziya yada hasarlar hariç tutulmaktadır.
 -makine kırılması sigortası nedir?
 Makineleriniz ve tesisleriniz her vakit risklerle karşı karşıyadır. Ara sıra düzgüsel çalışır biçimde iken, zaman zaman aynı işyerinde temizleme, gözden geçirme yada yer değişiklik yapma esasında arızalanma yada kırılma durumunda kalabilirler.
 Her türlü pompa, kompresör, jeneratör vb. Makineler, soğutma sistemleri, arıtma sistemleri ile arıtma sistemleri, ısıtma-havalandırma sistemleri ile tekstil, metalurji, kağıt, çimento vb. Endüstri alanlarındaki makinelerinizi sigortalayabilirsiniz.
 Makine kırılması sigortası ile şu risklere karşı tam güvence verilmektedir :
Işletme kazaları:
-su çekiçlemesi
-yağlama kusuru
-hatalı kurmacamın yol açacağı ziya ve hasarlar
-kısa devre, öteki elektriki nedenler
-tıkanma, yabancı maddelerin girmesi
-santrifüj kuvvetinin yol açacağı yırtılmalar
-kazanlardaki su eksikliği,
-alçak basıncın yol açacağı deformasyonlar,
-fırtına, don, buz sürüklenmesi
-hatalı kullanım, cehalet ve ihmal
Isterseniz bırakım, işkapatım, karışıklık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler ve terör ekspres nakliye fazla mesai ücretleri fizik infilak makinenin temel ve kaideleri hareketli makineler iş makineleri için geniş kasko (çarpma, devrilme, toprak kayması, yangın, yıldırım, zelzele, sel vb teminatta dahil edilebilir.)
 -gezi sigortası nelerdir?
 Yurtdışı seyahat sigortası ile kaza kararı ölüm ve devamlı sakatlık, yaralanma ve hastalanma sonucu tıbbi tedavi, yaralanma ve hastalanma sebebiyle ülkesine nakil, iyileştikten sonra ikametgaha nakil, ölüm halinde cenazenin nakli, tedavi sebebiyle aile üyelerinden biri seyahat ve konaklama masrafları, aile üyelerinden birinim ölümü yada ikametgahta olup biten hasar sebebiyle yolculuğun durdurulması sonucu geri dönüş giderı, bagajın kaybı, zarar görmesi, çalınması, bulunduktan sonrasında sigortalıya ulaştırılması masrafı gibi teminatlara haiz olunur.
 
 Ana teminatlar:

 1. ölüm
 2. Devamlı sakatlık
 3. Tedavi masrafları
4. Asistans hizmetler
 -dask nelerdir?
 Zorunlu deprem sigortası, genelde, belediye sınırları arasında kalan meskenlere yönelik olarak açılan bir sigorta sistemidir.
 587 rakamlı zorunlu deprem sigortasına ilişkin kanun hükmünde kararnamenin ikinci maddesi hükmü gereğince kapsamda bulunan binalar şunlardır:
-tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar,
-634 rakamlı kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki bağlarımsız bölümler,
-bu binaların içinde yer edinen ve ticarethane, yazıhane ve benzeri gayelarla kullanılan bağlarımsız bölümler,
-naturel afetler nedeniyle devlet tarafından yapmış oldurılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler.
 Yukarıdaki koşullara uyan, kat irtifakı tesis edilmiş binalar, tapuda hemen hemen cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı “arsa vs.” olarak gözüken binalar, tapu tahsisi henüz yapılmamış birleşke evleri için de zorunlu deprem sigortası yapmış oldurılması gerekmektedir.
 Hemen hemen bağlarımsız tapusu olmayan meskenlerin sigortası, sigorta ettirenin beyanına dayanarak ve arsa tapusuna ait bilgilerle yapılabilmektedir.

 Zorunlu deprem sigortasının getirdikleri:

 devletin bütçe imkanlarıyla ilişkili olmaksızın ve maddi kayıpları derhal telafi eden somut bir garanti almış olacaksınız. Kendi eviniz depremden etkilenmese bile ödeyeceğiniz minik miktardaki sigorta primleri, evi hasar gören afetzedelere yapılacak tazminat ödemelerinde kullanıldığından toplumsal dayanışmanın gereğini en güzel şekilde yerine getirmiş olacaksınız. Deprem hasarlarının karşılanması için amaçlanan uzun vadeli kaynak birikimine küçük primlerinizle katkı sağlamış olacaksınız. Yapı standartlarının uygulanmasına, sağlıklı yapılaşmaya ve çağdaş bir toplumsal yapının oluşturulmasına önemli bir katkıda bulunmuş olacaksınız.

 Sigorta yapmış oldurmak için istenen malumat ve belgeler:
 
-sigortalının adı, adresi, telefonu
-sigortalının vergi kimlik numarası
-sigortalanacak binanın açık adresi
 -tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no)
-binanın inşa seneı ve yapı tarzı
-binanın toplam kat sayısı
-binanın hasar durumu
-evin brüt yüzölçümü (m2)
-evin kullanım şekli
 ziraat sigortası nelerdir?
 şirketimiz 14.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı "tarım sigortaları kanunu" doğrultusunda kurulan tarsim' e (tarım sigortaları havuzu) üye olmuştur. 01.06.2006 tarihinden itibaren de tarsim üzerinden devlet destekli bitkisel ürün, sera sigortaları, hayvan yaşam sigortası, kümes hayvanları sigortası ve su ürünleri sigortası yapılmaktadır.
Bitkisel ürün sigortası:
çiftçi kayıt sisteminde (çks) güncellenmiş kaydı bulunan üreticilerin, malum tüm bitkisel ürünlerine; dolu, yangın, fırtına, hortum, yer kayması, deprem ve seralar için taşıt çarpması teminatları verilmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak 01.01.2007 tarihinden itibaren ancak meyveler için bütün bölgelerde " don " teminatı verilmeye başlanmıştır. Don hasarında hasarın %60'ı tazmin edilmektedir.
Hayvan yaşam sigortası;
ön soy kütüğüne yada soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;
 a) sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve bse hastalıkları ve 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıtası kanununa göre suç duyurusuı zorunlu tüm bulaşıcı hastalıklar, (antrax ve kuduz hariç) hariç olmak üzere her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum yada cerrahi müdahaleler,
 b) her türlü kaza ile yılan ve böcek sokmaları,
C) zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
 d) her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
E) yangın veya infilak nedeniyle meydana gelen ölümler ve mecbur kestirmeler, teminata dahil edilmiştir.
Kümes hayvanları sigortası;
Kapalı sistemde üretimi yapılan, biyogüvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kümes hayvanları için;
 a) 3285 rakamlı hayvan sağlığı ve zabıtası kanununa bakılırsa suç duyurusuı zorunlu bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
B) her türlü kazalardan ve zehirlenmeleri,
 c) her türlü doğal afetler,
 d) yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, mecbur öldürmeler ve mecbur kestirmeler, teminata dahil edilmiştir.
Sera sigortası;
Seralar ve içerisindeki ürünler; dolu, yangın, yer kayması, zelzele ve taşıt çarpması risklerine karşı teminat dibine alınmaktadır. Fırtına ve hortum teminatı tarsim tarafından yapılacak olan risk analizi sonucunda verilebilmektedir.
 Su ürünleri sigortası;

Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, çiftçi kayıt sistemine entegre edilmiş su ürünleri kayıt sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak,  ölüm riski güvenceı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında ziraat sigortaları havuzu tarafından verilir.

öteki sigorta türleri:

Yangın sigortaları: bireyin sahip olduğu mesken, işyeri ve muhteviyatı için düzenlenen ve naturel afetleri de içeren poliçelerdir.
Oto mesuliyet sigortaları: motorlu aracın işletilmesi esnasında bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına yada bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı işletene düşen hukuki sorumlulukları tazmin eder.
Mesuliyet sigortaları: özel/tüzel kişilerin 3. şahıslara, kendileri ile bir laflaşme akdi bulunan kimselere vereceği maddi yada bedeni zararlardan dolayı oluşacak hukuki sorumluluklarını karşılayan sigorta ürünleridir.
Ferdi kaza sigortaları: ani ve harici bir vakasın tesiri ile sigortalının iradesi dışında vefatı veya sakat kalması hallerini temin eder.
Bütün tehlikeler (all risks):biroldukça branşta uygulanan ve sigortalının alabileceği en geniş güvence biçimidir. Teminatın adı “bütün tehlikeler” bulunmasına karşın, karşılaşılabilecek bütün tehlikelere karşı koruma sağlayan bir teminat değildir. Bu tip poliçeler, kişilerin artan sigorta ihtiyaçlarına cevap vermek üzere oluşturulmuş, nispeten yeni ürünlerdir. Poliçenin, istisnalar bölümünde, hangi tehlikelere karşı koruma sağlamadığı tek tek sayılır ve bu istisnaların dışında kalan tüm tehlikelerin güvence altında olduğu belirtilir. Bu özelliğinden dolayı bu poliçeler, “tüm tehlikeler” (all risks) poliçesi olarak adlandırılmaktadır.
Hasar dosyaları için gerekli belgeler:

 trafik poliçesi sigortalarında:
 tüm trafik kazalarında aşağıdaki belgeler ortak olarak istenmektedir. Ayrıca trafik sigortasıyla alakalı olarak istenen ek belgeler güvence türleri için belirtilmiştir.
Ortak belgeler :
- poliçe aslı yada fotokopisi,
- kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı ( kaza zaptı ),
- alkol raporu,
 - ruhsat fotokopisi,
 - ehliyet fotokopisi,
Ek belge olarak:
 a) maddi hasar için;
- zarar kabul eden aracın ruhsat fotokopisi,
 b) tedavi masrafları için;
 - kesin hastane raporu,
- tedavi masraflarını gösterir belgelerin asılları (satmaca vb.).
 
 C) tedavi masrafları haricinde daimi sakatlık ve ölüm hali için;
 sakatlık hali;
- maluliyet derecesini yayınlayan hastane heyetinin raporu,
- ferdin son kazanç belgesi.

 ölüm hali;
- ölü muayene tutanağı (savcılıktan onaylı),
- kalıtım ilamı,
- vukuatlı nüfus kayıt örneği,
- son kazanç durumunu gösteren belge.
Ihtiyari mali mesuliyet nelerdir?
Trafik kazalarında üçüncü şahıslar için ortaya çıkan hasarın, trafik sigortası teminatlarının üzerinde kalan kısmı isteğe bağlı olarak yaptırılan kasko poliçesiyle birlikte ek teminat olarak alınabilen istemli mali mesuliyet güvenceı tarafınca karşılanmaktadır.
 Trafik kazalarında ihtiyari mali mesuliyet teminatı'nın devre girmesi ile alakalı örnek vermek gerekirse;
 sigortalı taşıtı ile bir başka taşıta % 50 kusurlu olarak zarar vermiş ve hasar meblağı 10 milyar tl olarak belirlenmiştir. Sigortalının trafik sigortası maddi hasar güvenceı 4 milyar tl'dır. Sigortalının bununla beraber isteğiyle yapmış oldurmış olduğu kasko poliçesi de bulunmaktadır. Kasko poliçesiyle satın almış olduğu istemli mali sorumluluk ek teminat limiti 6 milyar tl'dir.
 Kaza ile ilgili olarak oluşturulan hasar dosyasında trafik ve istemli mali sorumluluk teminatlarından ödenecek tutarlar aşağıdaki şekilde bulunabilir.
 Sigortalının ödemek durumunda olduğu hasar tutarı:
10.000.000.000.Tl x % 50 = 5.000.000.000.Tl'dir.
 Trafik dosyasından ödenebilecek hasar meblağı güvence limiti olan 4.000.000.000.Tl'dir.
 Hasarın geriye kalan 1.000.000.000.Tl'lik tutarı (5.000.000.000 - 4.000.000.000 ), limitleri kapsamında kasko poliçesi istemli mali sorumluluk ek güvenceından karşılanabilecektir.
Ihtiyari mali sorumluluk güvenceı limitlerine kadar olan meblağı ödeyecek olup bu limit isteğe bağlı olarak belirlenebilmektedir.
  Yangın sigortalarında:
-poliçe aslı yada fotokopisi,
 -poliçe prim makbuzu,
 -sigortalının hasarın oluşu hakkında beyanı,
-itfaiye tutanağı,
 -takipsizlik kararı, ( temin edilmesi uzun sürecekse savcılık iddianamesi)
 -tapu ve/ yada kontrat ( bina ise ) fotokopisi,
 -hasarlarla alakalı fotoğraflar, 
 -karakol zaptı,
-giriş çıkış faturaları,
-mutabakatname,
 -talepname
 taşıma sigortalarında
-deniz taşımaında
-poliçe aslı yada fotokopisi,
-satmaca aslı yada fotokopisi, 
-konşimento aslı veya fotokopisi,
-emtia gemiden hasarlı olarak boşaltılmışsa vapur biriki zaptı. ( bu zabıtta mutlak surette gemi kaptanının veya acentesinin imzası bulunmalıdır.)
-muayene tutanağı,
-emtia gümrüklü sahada hasarlanmışsa gümrük biriki zaptı, 
-emtia gümrükte hasarlanmışsa ve gümrük idaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa malın gümrükten çekilmemesi gerekir ve gümrüğün bulunduğu bölgenin asliye hukuk ve tecim
 mahkemelerine başvurarak mahkeme tespiti istenir. ( bu tespite ilişkin mahkeme harcamaları sigortacı tarafınca karşılanacaktır.) 
-nakliyat işi, bir sözleşme ile ihale edilmişse nakliyat mukavelenamesi,   kargo raporu ( vapur biriki zaptı temin edilmişse bu evrakın temini gerekli değildir.)
-vapur donatanının ve türkiye acentesinin isim/unvan ve adresleri (önemli) 
-time - sheet ve çeki sıralaması, 
-gümrük kapanış beyannamesi,
-supalan tahliyelerde çetele ve tartı fişleri, 
-emtia gemiden noksan çıkmışsa veya hiç çıkmamışsa müfrez ordino yada ademi teslim ordinosu, 
-yurtdışı hasarlarda lloyd's eksperinin tutanağı, 
-yükleme manifestosu, 
-sıvı emtia taşımalarında yükleme ve boşaltma limanı ullage raporları (gözetme raporları ),
-hazırlık mektubu, boş tank sertifikası, protesto mektupları.
-kara - hava - demiryolu nakliyatında :
-poliçe - satmaca - hamule senedi veya konşimento, ( yurtiçi nakliyelerde sevk irsaliyesi )
-emtia vasıtadan hasarlı tahliye edilmişse rezerv zaptı, ( bu zabıtta taşıyan ilgililerin, kamyon şoförünün, demiryolu idaresinin imzalarının bulunması gerekmektedir. )
-muayene tutanağı,
-emtia gümrükte hasarlanmışsa gümrük biriki zaptı. ( bu zabıtta gümrük memurlarının yada operatörlerinin imzası bulunması şarttır. )
-emtia gümrükte hasarlandığı şekilde gümrük idaresi rezerv zaptı vermekten kaçınıyorsa mahkeme tespiti gerekmektedir.
-emtia vasıtadan noksan çıkmışsa yada hiç çıkmamışsa müfrez ordino yada ademi teslim ordinosu,
-gümrük kapanış beyannamesi,
-nakliyat işi bir laflaşme ile ihale edilmişse nakliyat sözleşmesi,
-kaza sonucu hasar oluşmuşsa, trafik zaptı, resim, yeterlik ve ruhsat fotokopileri,
-nakliyat işini meydana getiren şirketin adı, unvanı ve adresi ile türkiye' deki acentesinin adı, unvanı ve adresi.
-her türlü vasıta ile meydana getirilen taşımalarda vasıtatan teslim anında yada ilk bakışta hasar tesbit edilememişse veya hasar sonrasında tespit edilmişse teslim tarihinden itibaren en geç üç gün arasında taşıyana veya onun varma limanındaki temsilcisine ( acentesine ) yazılı olarak ihbar edilmelidir.
 Kaza sigortalarında ;
-oto kaza sigortalarında :
-poliçe aslı veya fotokopisi,
 -poliçe prim makbuzu,
 -trafik tespit tutanağı,
-alkol raporu, 
 -ruhsat fotokopisi ,
 -ehliyet fotokopisi,
 -hasar yurt dışında gerçekleştiğinde ;
 -hasar olan ülkenin resmi müesseselarınca tutulan zaptın sureti 
 -hasar olan ülkenin avarya komiseri yada uluslararası ekspertiz bürolarınca hazırlanan hasar raporu
 -bu raporun mahalli türk konsolluğu'nca tasdiki
 ayrıca poliçe türüne gore bu belgelere ilave edilecek olanlar;
 kasko sigortalarında:
 -beyan,
 -hasarlı aracın resimı,
-yük irsaliyesi.
 -çalınma durumlarında;
 -30 gün sonra karakoldan alınacak bulunamadı zaptı,
-maliye ve trafik tescil kaydının silineceğine dair yazı.
Trafik ve ihtiyari mali sorumluluk sigortalarında ;
 maddi hasarlarda:
 -karşı aracın detayları,
-karşı aracın ruhsat fotokopisi,
 -poliçe fotokopisi veya aslı,
-bedeni hasarlarda: ( kati rapor )
 faydalanma durumunda :
-taburcu edildiğine dair hastane tutanağı,
 -tedavi masrafları
ölüm durumunda :
-ölüm muayene otopsi tutanağı,
 -aile nüfus kayıt örneği ( vukuatlı )
-veraset ilamı,
-ölenin gelir durumu belgesi,
 ferdi kaza sigortalarında :
 -kaza tutanağı
 -ölüm durumunda veraset ilamı,
-maluliyet halinde hastane tutanağı,
 hırsızlık sigortalarında:
-poliçe aslı yada fotokopisi,
 -poliçe prim makbuzu,
 -sigortalının karakola başvuru zaptı, görgü tespit tutanağı,
-30 gün sonra çalınan mallar bulunmamış ise, bulunamadığına dair rapor,
 -hırsızlık tahribatı varsa resim,
 -hasar gören malların faturası ( ev eşyaları için satmaca gerekmez )
 cam kırılması sigortalarında :
-poliçe aslı yada fotokopisi,
 -poliçe prim makbuzu,
 -sigortalının beyanı,
-resim,
 -incinen camın detayları,
Işveren mali mesuliyet sigortalarında :
-kaza zaptı ( iş güvenliği yada s.S.K. Müfettişlerinin kaza raporları),
-işçinin iş akdi, s.S.K. Bildirimi veya toplu iş sözleşmesi sureti, 
 -iş güvenliği laflaşmesi, varsa işçinin kullandığı iş güvenliği teçhizatı teslim makalesı, 
-savcılık iddianamesi veya açılmışsa ceza davası iddianamesiyle dosya fotokopisi, alınmış ise takipsizlik kararı,
-işe başlama tarihi, s.S.K.' na bağlı iş süresinin bildirilmesi, ücret bordroları,
-ek olarak tarafımızdan müdafaa hakkını ilgilendirilen belgelerin, varsa vakasın görgü tanıklarının anlatım zabıtları,  s.S.K.' nın rücu talebiyle ilgili mahkeme kararı,
-dava açılmamışsa sigortalıdan taahhütname, 
 -yaralanmalarda tedavi harcamalarını gösterir fiş ve faturalar.
şahıs mali mesuliyet sigortalarında :
-kaza zaptı, 
-olayın görgü tanıklarının ifade tutanakları,
-yaralanmalarda tedavi harcamalarına ilişik harcama belgeleri

 dask’ta:
 
-suç duyurusu formu (faks ile)
 -tapu belgesi fotokopisi
-eksperin hasar yerini kolayca bulabilmesi ve hasar tespitini yapabilmesi için hasar yerinin aleni adresi
-sigortalı ile irtibat sağlanabilecek telefon numarası

Yorum Gönder

Copyright © Airdrop Takip - Free Airdrop. Designed by OddThemes